Gisp, nu skal vi begge på barsel!

Interview med Mathias Rolskov, psykolog hos Center for Familieudvikling.

Barsel med familiens børn har traditionelt været morens opgave. I dag er det derimod et helt almindeligt syn at se en far, der skubber barnevognen foran sig eller går rundt med det lille barn i en bæresele – og med den nye fædreorlov er det intentionen, at flere mænd tager et længere ophold i barselsland.

Fra august i år har fædre ret til sammenlagt 11 ugers øremærket barsel. Det er omtrent to måneders mere barsel, end hvad mænd var berettiget til, før loven trådte i kraft. De nye barselsregler giver kommende fædre og børn mere tid sammen. Det kan vække glæde hos både mor og far – men det kan også udfordre os følelsesmæssigt i parforholdet, siger psykolog hos Center for Familieudvikling, Mathias Rolskov.

En forælders glæder og bekymringer
”Når man skal på barsel, kan man glæde sig til at tilbringe meget tid sammen med sit barn og lære det lille menneske at kende,” siger Mathias Rolskov. ”Samtidig vil mange forældre nok opleve en usikkerhed og bekymring forud for barslen. En del handler om, om man kan gøre det godt nok som mor eller far: Vil jeg slå til som forælder? En anden del handler om, hvorvidt man kommer til at trives i den nye hverdag: Bliver det en god tid for mig og barnet?”

”Som forælder til et lille barn melder der sig en ny type af bekymringer om hverdagslogistik og lavpraktiske forhold som f.eks. at huske ekstra bleer og en sut til barnevognsturen. Det er dog særligt tanken om, at barnet er mit ansvar alene, der kan vække en uro. Ved en straffesparkskonkurrence i fodbold må målmanden sande, at det i sidste ende står og falder med ham, og samme følelse kan vise sig hos en forælder på barsel: Når alt kommer til alt, afhænger mit barns trivsel af mig. Det er mit ansvar, at barnet får opfyldt de basale behov for kontakt, omsorg, mad og søvn,” siger Mathias.

I barselsperioden er man naturligvis sammen med sit barn, men for mange forældre kan der alligevel opstå en følelse af ensomhed, fordi man mange timer dagligt står alene med ansvaret for barnet uden andet voksensamvær. Selv om der er interaktion med det lille barn, er det noget andet end et travlt arbejdsliv blandt kollegaer og et aktivt socialt liv i fritiden – og som forælder kan man frygte at havne i en ensom position.

Fædreorlov

Find empati for din partners position
Mathias Rolskov bemærker, at det er en selvstændig udfordring for mange parforhold, at forældrenes liv ofte tegner sig så forskelligt i barselsperioden. Selv om begge er dybt optagede af det lille barn, vil man i praksis få forskellige dagsrytmer.

”Den ene kommer hjem fra en travl dag på arbejdet og kan have brug for at omstille sig til at være privatperson. Imens har den anden tilbragt hele dagen derhjemme sammen med barnet og længes måske efter andre input og en pause fra bleskift. Når man mødes fra de to forskellige positioner, kan der være divergerende forventninger til, hvad der skal ske, og hvilke roller der skal udfyldes. Det møde er svært for mange par.”

Mere øremærket barsel til mænd kan betyde, at både mor og far i højere grad prøver at stå i begge situationer, og at der hos forældrene skabes en bevidsthed om, at man på et tidspunkt skal bytte position. Det kan der være noget sundt i, fortæller Mathias:

”Så opdager man, hvor hårdt det til tider er at være på barsel, eller man mærker, hvor svært det er at komme hjem fra en arbejdsdag og omstille sig til familielivet. Jeg tror, mange par kan finde en ny form for empati for hinanden i det perspektivskifte, når barslen går fra den ene forælder til den anden.”

Led efter glæder – ikke fejl
Som forælder kan der være en stor glæde forbundet med at se, at ens partner tager mere ansvar i samværet med barnet og også viser sig kompetent til det. Vi ved, at jo mere tid, vi bruger sammen med et lille barn, des hurtigere får vi en dyb og tæt relation til barnet. Hvis manden tager mere af barslen, kan det vække en glæde hos kvinden, fordi faren kommer mere på banen og får en dybere relation til barnet. Det kan styrke en varm forbindelse i parforholdet.

Omvendt vil nogle mødre opleve, at de begynder at savne deres barn, når de afslutter barslen, og ikke alle mødre vil have ro i maven med at overlade ansvaret for barnet til faren.

”Moren, som nok typisk tager den første del af barslen, har måske udviklet 120 forskellige tricks til, hvordan hun får dagligdagens små gøremål med barnet til at lykkes. Man kan ikke forvente, at faren med det samme lander i den form for rutine og mestring, som moren har opbygget over flere måneder. Risikoen er, at faren begynder at tvivle på, om han kan lykkes med at tage sig af sit lille barn. Den tvivl bliver kun forstærket, hvis moren er usikker på, om han gør det godt nok, og han fornemmer, at hun kigger kritisk på ham,” siger Mathias.

”Begynder man først at lede efter fejl hos ens partner og pege på alt det, den anden gør ”galt” som forælder, kan det være meget sårende og også stressende. I en sådan situation gør man det svært for ens partner at være den bedste forældreversion, han eller hun har mulighed for at blive,” uddyber han.

Opdag trygheden i et fælles forældreansvar
Potentialet i flere ugers øremærket barsel til fædre er, at der er to forældre, der i højere grad bliver gjort ansvarlige overfor børnene. Et større fællesskab om forældreopgaven, hvor man læner sig mere op ad hinanden, kan for begge voksne give en følelse af tryghed. Man ved, den anden træder til, hvis man eksempelvis selv har en ”off day” og ikke synes, man slår til som forælder.

I tidligere generationers familiemønstre fandt forældre også en version af tryghed i hinanden, men dengang var der en større opsplitning i, hvilken type af tryghed hver forælder bidrog med. Hvor manden skabte sikkerhed i de økonomiske forhold, stod kvinden mere med ansvaret for børnene og deres følelsesmæssige trivsel.

Mathias peger desuden på, at to stærke og nære forældrerelationer har stor betydning for en sund udvikling hos barnet: ”Dermed ikke sagt, at barnet ikke kan udvikle sig sundt og godt, hvis det er vokset op med bare én forælder. Men vi ved fra forskningen, at det er en ressource og en beskyttende faktor for barnet at have to tætte tilknytningspersoner. Det handler ikke alene om, at to voksne har flere ressourcer end én voksen. Det handler også om forskellighederne i den måde, vi som forældre er omsorgspersoner på.”

Accepter hver jeres forældrestil
Når begge forældre tager del i samværet og opdragelsen af børnene introducerer de samtidig en værdi om forskellighed. Et velfungerende forældresamarbejde kan komme til udtryk ved, at man supplerer hinanden som to ligeværdige forældre. Det giver grobund for, at barnet kan erfare, at begge forældre er i stand til at drage god omsorg, men at de gør det på hver deres måde.

”Barnet vil få nogle oplevelser med sin mor, som faren ikke kan give. Omvendt repræsenterer faren nogle evner, som moren ikke nødvendigvis besidder. Der vil altid være forskelle i, hvordan man er en god forælder – det kan handle om personlighed, køn og erfaringer fra egen opvækst. Man skal ikke stræbe efter at blive ens som omsorgspersoner eller have den samme forældrestil. Faktisk er det en ressource, at vi er forskellige, og igennem hver vores relation kan vi bringe flere sider frem i barnet,” siger Mathias.

Før barnet kommer til verden, gør de fleste sig tanker om, hvilken forælder de gerne vil være. Men forældreskabet er også et felt, hvor vi reagerer næsten instinktivt. Som forældre bliver vi vækket midt om natten og havner i andre situationer, hvor vi bliver pressede, og derfor er vores adfærd ikke altid rationel eller tro mod vores værdier.

”Man kan i det hele taget blive overrasket over, hvordan ens partner håndterer forældrerollen på, ligesom man ikke på forhånd ved, hvilken type forælder man selv bliver. Det kan være, den ene ofte irettesætter børnene, mens det falder den anden fjernt. Eller at den ene har en meget disciplineret tilgang til eksempelvis måltidssituationen, mens den anden er mere laissez faire.”

”Man opdager måske: Gisp, jeg har fået barn med et menneske, som griber forældrerollen an på en helt anden måde end mig. Man kan i sin usikkerhed komme til at stå fast på sit eget bedste bud og overse, at den måde ens partner udøver forældreskabet på ikke nødvendigvis er forkert, selv om det er anderledes,” siger Mathias.

Fædreorlov

Lyt omsorgsfuldt til din partners sårbarheder
For stort set alle er der sårbarheder forbundet med at blive forælder. Der vil opstå situationer i samspillet med børnene og i samarbejdet med partneren, som kan udfordre os følelsesmæssigt. Derfor anbefaler Mathias også, at vi forsøger at sætte ord på de følelser og forestillinger, der knytter sig til at være forælder, og giver plads til de usikkerheder, der naturligt følger med forældreskabet.

”Når vi i en samtale med vores partner kommer tættere på vores egen og den andens sårbarheder, giver det en forståelse af, hvad der er på spil, hvis den anden reagerer uhensigtsmæssigt overfor børnene. Frem for at udtrykke bebrejdelse kan vi prøve at forholde os nysgerrigt til hinanden og stille spørgsmålet: Ved du, hvorfor du gjorde sådan?,” foreslår Mathias.

”Når vi viser hinanden tillid til, at det er gode intentioner, der ligger bag vores bestræbelser som forældre, kan vi som par bedre håndtere de udfordringer, vi står i, og støtte hinanden i de sårbare situationer. Det er med til at bane vejen for et godt forældresamarbejde, og vi kan vokse tættere sammen som par,” siger Mathias.

”Vi har alle nogle svagheder eller usikkerheder, og dem skal vi arbejde med. Men det er en grundlæggende styrke i forældreskabet, hvis vi kan se omsorgsfuldt på os selv og hinanden. Her kan et første skridt være at huske sig selv på, at der ikke er én rigtig måde at lykkes på som forælder, ligesom idealet ikke er, at min partner skal være ligesom mig. Vores partner har helt sikkert kvaliteter som forælder, som vi ikke kan gøre ham eller hende efter. Men barnet er vi fælles om, og derfor må vi prøve at finde et fælles fodslag i forældreskabet, selv om vi ikke altid er enige.”

Center for Familieudvikling afholder parkurser (PREP), som er et forebyggende tilbud til par, der ønsker inspiration til at holde kærligheden ved lige i livets forskellige faser. Vi tilbyder desuden terapi og rådgivning til par, der finder det svært at håndtere forældresamarbejdet og få parforholdet til at fungere.

Du finder næste parkursus med ledige pladser her
Du kan bestille tid til parterapi her

Fakta om den nye barselslov:

  • Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en lov, som øremærker 11 ugers barsel til begge forældre, mens de sidste 26 uger kan deles, som det passer familien bedst.
  • Konkret betyder de nye regler, at fædre fra august 2022 får ni ugers øremærket barsel mere end nu. De kan ikke overdrages og går tabt, hvis ikke vedkommende holder dem.
  • Loven er vedtaget på baggrund af et EU-direktiv fra 2019, som pålægger alle EU-lande at sikre minimum ni ugers øremærket barsel til begge forældre senest i 2022.
    Kilde: Ritzau, marts 2022.