Oftest stillede spørgsmål

Hvem kan deltage i en børnegruppe? Er en børnegruppe tilstrækkelig hjælp til mit barn efter en skilsmisse? Og hvorfor skal vi først til en forsamtale? Her på siden får du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om vores børnegrupper.

Hvad er en børnegruppe?

Børnegrupper er samtalegrupper for børn med skilte forældre. En børnegruppe består af ca. 8 jævnaldrende børn eller unge og 2 børnegruppeledere, der mødes hver uge i ca. 1,5 time. Et børnegruppeforløb strækker sig over 7 gruppegange.

Ved hver gruppegang møder børnene en tryg og genkendelig ramme, hvor de sammen med børnegruppelederen taler om forskellige temaer, der erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre. Gruppelederen præsenterer forskellige øvelser, som gør det trygt at komme i gang med gode samtaler.

Børnegruppen er et sted, hvor barnet eller den unge får mulighed for at føle sig genkendt i de tanker og følelser, de måske tumler med. Mødet med jævnaldrende i en lignende situation kan give en oplevelse af identifikation, tryghed, fællesskab og evne til at handle i eget liv. At deltage i en børnegruppe kan desuden bidrage til, at barnet får mere overskud og ro til at koncentrere sig om skolen og andre vigtige ting i opvæksten.

Hvorfor skal vi til en forsamtale?

Et børnegruppeforløb starter med en forsamtale, hvor barnet og begge forældre deltager og taler med børnegruppelederne. Forsamtalen er en hjælp til at afklare, om børnegruppen er den rigtige hjælp for jeres barn.

Denne samtale er en forudsætning for, at barnet kan deltage i gruppen.

Hvem kan deltage i en børnegruppe?

I udgangspunktet er børnegruppen for børn, der i større eller mindre grad kæmper følelsesmæssigt med effekterne af mor og fars skilsmisse. Det kan både gælde børn, hvis forældre lige er blevet skilt, og børn hvis forældres skilsmisse ligger længere tilbage. Vi har erfaring for, at børn får størst udbytte af gruppeforløbet, hvis de har nået at gøre sig nogle erfaringer med livet i en skilt familie. 

Hvis særlige forhold gør sig gældende – f.eks. misbrug eller vold i hjemmet, psykisk sygdom, mobning eller lignende – vil det være en faglig vurdering fra gang til gang, om vores børnegruppe er det rigtige tilbud, og vi vil sandsynligvis henvise til andre indsatser. Hvis konfliktniveauet mellem forældrene vurderes meget højt, vil vi ligeledes henvise til andre tilbud. Vores erfaring er, at børns trivsel kan øges, hvis forældrene får god hjælp til et svært samarbejde.

Vi tilstræber en lige fordeling af drenge og piger i børnegruppen, og at børnene er nogenlunde jævnaldrende, selv om dette ikke kan garanteres.

Skal jeg deltage i forældremøder?

Ja. Et børnegruppeforløb hos Center for Familieudvikling er en familieindsats. Derfor afholdes der et forældremøde for alle forældre halvvejs i børnegruppeforløbet samt et forældremøde efter endt gruppeforløb.

Ved disse to møder sætter vi fokus på, hvad vi ved om børns typiske reaktioner i forbindelse med forældrenes skilsmisse, og hvordan man som forældre kan støtte børnene i en svær tid, mv.

Det er en forudsætning for barnets deltagelse i gruppen, at I som forældre deltager i disse forældremøder. Vi ved nemlig af erfaring, at forældres involvering i gruppeforløbet betyder meget for, hvad børnene får ud af det på sigt.

Hvordan kan en børnegruppe støtte mit barn?

En skilsmisse er en livsomvæltning for børn, som både indebærer et tab af familien, som børn kender den, og for nogle børn også en oplevelse af at se deres forældre i krise og i eventuel konflikt. Herudover sker der en masse forandringer af børnenes konkrete hverdag, f.eks. at skulle flytte, evt. skifte skole, altid at være væk fra én forælder. Skilsmissen kan derfor for nogle børn sætte mange tanker og følelser i gang, som kan være svære at gå rundt med selv.

Nogle børn synes, at det kan være svært at tale med forældrene om deres følelser forbundet med skilsmissen, fordi de er bange for at gøre mor og far kede af det, vrede eller skuffede. De kan også frygte, at deres følelser skaber mere konflikt. Derfor kan mange børn have en oplevelse af at stå ret alene med det, der er svært.

I en børnegruppe tilbyder vi børnene et rum, hvor de sammen med neutrale voksne og andre børn kan få talt om alt det, der fylder i forhold til skilsmissen, uden at de skal bekymre sig om forældrenes reaktioner. Ved at høre andre børns fortællinger får børnene lov til at opdage, at deres tanker og følelser er helt normale. Desuden kan de gennem andres fortællinger blive klogere på sig selv og lære at sætte ord på det, de selv føler, men ikke har haft ord for før. Børnene ender tit med at give hinanden gode råd og støtter også hinanden i at håndtere den livssituation, de er i.

Børnegruppen er på den måde et frirum, hvor barnet kan opleve følelsesmæssig støtte. På sigt vil barnets trivsel dog i høj grad afhænge af, om forældrene får værnet om et godt samarbejdsklima og er opmærksomme på at give plads til barnets oplevelser og perspektiv.

Er det ikke bedre, at forældre selv taler med deres børn?

At forældre selv kan støtte børnene og tale med dem om de ting, der er svære, er altid ønskescenariet. Men en skilsmisse kan nogle gange gøre dette vanskeligt.

Dels kan mor og far være så ramt af egen sorg, at deres evne til at udvise tilstrækkelig følelsesmæssig omsorg for deres børn vil være mindsket i en periode. Dels fortæller mange børn, at deres forældre godt nok prøver, men at de ikke har lyst til at tale med forældrene, fordi de er bange for at gøre mor eller far kede af det, vrede eller sparke til en konflikt, som allerede kører.

Her kan børnegruppen være et frirum, hvor det ikke har konsekvenser at dele sine tanker med de andre. Ofte oplever vi også, at netop deltagelsen i en børnegruppe kan være med til at åbne dialogen mellem børn og forældre derhjemme, fordi børnene igennem et gruppeforløb bliver klogere på det, der fylder hos dem, og desuden får mod på at fortælle forældrene om nogle af de budskaber, de også har sagt højt i gruppen.

På forældremøderne bliver forældrene desuden klædt på til at skærpe deres opmærksomhed på børnenes signaler, og de får viden om, hvordan de kan starte de svære samtaler.

Er en børnegruppe tilstrækkelig hjælp til mit barn?

Et børnegruppeforløb vil i mange tilfælde være tilstrækkelig hjælp til barnet. Det gælder især, når forældrene har fået bearbejdet deres egne følelser efter skilsmissen og har fået skabt en god samarbejdsrelation, så deres følelsesmæssige overskud til at kunne støtte barnet er tilstrækkeligt stort.

Hvis børn lever i konfliktfyldte skilsmisser, vil et børnegruppeforløb for en periode være et frirum, hvor barnet kan opleve følelsesmæssig støtte. På sigt vil forløbet dog ikke kunne sikre en sund trivsel for barnet. Her vil det være nødvendigt, at der også arbejdes med forældrenes egen proces og samarbejde.

Stigmatiserer vi ikke børn ved, at de skal deltage i en børnegruppe?

Nej. Tværtimod er det vores erfaring, at børn, der deltager i en gruppe, oplever at føle sig langt mere ’normale’ end før børnegruppen. Det skyldes, at de i børnegruppen kan møde andre børn, som går rundt med de samme følelser og tanker som dem selv.

Hvorfor skal begge forældre være involverede i børnegruppen?

At deltage i en børnegruppe hos Center for Familieudvikling er en familieindsats, og vi ved, at jo mere forældrene er aktivt involverede, des større udbytte får børnene af indsatsen.

Børnegruppen er et fristed for børnene, og når børnegruppen er afsluttet, har I som forældre en vigtig rolle i fortsat at støtte jeres børns trivsel og udvikling. Derfor er forældrenes deltagelse i forsamtaler og forældremøder et vigtigt element i at give jeres børn gode muligheder for at føre erfaringerne fra børnegruppen videre i hverdagen med jer.

Kan søskende gå i samme gruppe?

Vi anbefaler, at søskende ikke deltager i samme gruppe af flere årsager. Af erfaring ved vi bl.a., at søskende kan have meget forskellige oplevelser i samme familie, og at det for nogle børn kan være svært at dele vanskelige oplevelser, når de også føler, at de skal passe på deres søskende.

Skal mit barn deltage i alle børnegruppegange?

Ja. I udgangspunktet forventer vi deltagelse i alle gruppegange af hensyn til gruppen og jeres barns udbytte af forløbet.

Læs mere om vores børnegrupper her.