Hvad er rådgivning og terapi for skilte?

Kan vi få hjælp til at aftale samvær omkring vores børn?

Vores fokus er på at skabe rammer for, at I kan have en konstruktiv dialog, hvor I sammen får skabt beslutninger, der er til gavn for jeres børn. I en skilsmisserådgivning bliver der dog ikke truffet juridisk bindende beslutninger eller udført børnesagkyndige undersøgelser.

Kan vores børn deltage?

I nogle forløb inviterer vi også jeres børn med til samtale, hvis det vurderes, at det er hensigtsmæssigt, og begge forældre er åbne for at lytte til barnets budskaber. Det er dog afgørende, at jeres barn ikke bliver bedt om direkte at tage stilling til samvær. Samtalen kan til gengæld give et generelt billede af, hvordan jeres barn trives i den samværsordning, I har.

Hvad hvis vi har en sag i familieretshuset eller familieretten?

Det vil ofte være sværere at arbejde på et styrket samarbejde eller støtte ens børns trivsel, hvis man samtidig har en igangværende sag i familieretshuset eller familieretten. Som udgangspunkt anbefaler vi derfor, at man sætter sin sag i bero ved opstart af et forløb for at skabe de bedste forudsætninger for at fokusere på et forbedret samarbejde og børnenes trivsel. Man kan eventuelt indlede med en psykologsamtale for at afklare, om man er parat til det.

I nogle tilfælde kan det godt give mening at modtage skilsmisserådgivning, selvom man har en sag.

Hvad hvis min medforælder ikke ønsker at deltage?

Hvis henvendelsen drejer sig om jeres børn og jeres samarbejde omkring dem, kan vi bedst hjælpe, hvis I har mulighed for at møde op sammen.

I har altid mulighed for at ringe og stille spørgsmål eller starte op med de første samtaler og siden vurdere, om I ønsker at fortsætte. Vores sigte er at hjælpe jer begge – og måske jeres børn – til at komme til orde og få skabt dialog i en tryg ramme.

Kan vi få hjælp til vores barn, der ikke trives?

Ja, det kan I. I vores skilsmisseforløb møder vi og hjælper ofte børn, som har det svært på grund af forskellige udfordringer ved at have skilte forældre.

Udfordringerne skal dog primært være relateret til skilsmissen og det at have skilte forældre. Man kan som forælder være i tvivl om, hvad årsagerne er til barnets svækkede trivsel, og her kan et forløb give større afklaring.

Hvilken metode anvender I?

I vores arbejde modtager vi løbende supervision for at sikre en høj faglighed i vores arbejde. Vi er inspireret af systemisk, mentaliseringsbaserede og eksistentielle terapeutiske tilgange. Vi tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for skilsmisseområdet og udvikler løbende vores metode.