Amalie Vatne Brean

Amalie Vatne Brean er psykolog og har mange års erfaring med at udvikle samspillet i familier og styrke trygheden i de nære relationer. Amalies specialområde på Center for Familieudvikling er det terapeutiske arbejde blandt par, hvor hun tager afsæt i Emotionsfokuseret terapi (EFT). Hendes hovedfokus er at hjælpe par til at (gen)finde en god og tryg kontakt, hvilket også er kernen i den evidensbaserede metode EFT. Derudover har Amalie stor erfaring indenfor området familiedannelse, og hun har arbejdet med de psykologiske og relationelle udfordringer, der kan opstå i forbindelse med fertilitetsbehandling, abort, graviditet, fødsel og den spæde start som ny familie. Amalie har desuden en bred erfaring som underviser. Hun er en del af Afdelingen for Par- og Skilsmisseterapi hos Center for Familieudvikling i København, hvor hun tilbyder samtaleforløb på dansk, engelsk og norsk.

”Jeg tror på, at vi er stærke, når vi rækker ud til andre, men jeg ved også, hvor svært det kan være. Når jeg arbejder med par og familier, er mit første fokus derfor at skabe et trygt og rart rum. Derefter går vi sammen på gradvis udforskning i det, der opleves svært i relationen, men vi undersøger også hvilke forandringer, der kan være en længsel efter og et håb om at skabe. Jeg er optaget af, at vi lever i en kultur, hvor vi hurtigt kan komme til at føle os skamfulde og forkerte. Jeg har utallige gange set både kommende, nybagte og garvede forældre skamme sig over helt normale følelser og reaktioner. Derfor er det vigtigt for mig at hjælpe par og forældre til et omsorgsfuldt blik på sig selv og de svære situationer, vi alle kan havne i. At være ’god nok’ kan måske lyde som at sænke barren, men jeg arbejder med terapeutiske metoder, som peger på, at vi netop med et nysgerrigt og mildt blik på os selv og den anden kan skabe den mest betydningsfulde udvikling og forandring.”

Rikke Kann Rose

Rikke Kann Rose er autoriseret psykolog og har været tilknyttet Center for Familieudvikling siden 2022. Igennem de sidste 10 år har Rikke samarbejdet med par, forældre, børn og familier med fokus på at skabe tryghed i de nære relationer. Hun har mange års erfaring med behandling, undervisning og udvikling af forebyggende indsatser på børne- og familieområdet. Rikke er uddannet i Par-tjek og har en efteruddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier. Derudover har Rikke en særlig viden om, hvordan traumer påvirker parforhold, familieliv og børns udvikling. I sit møde med par tager hun afsæt i Emotionsfokuseret terapi (EFT), hvor hun er optaget af at hjælpe par og familier til en fælles forståelse og håndtering af de reaktioner og samspilsmønstre, der kan spænde ben for en god kontakt. På Center for Familieudvikling afholder Rikke desuden børnegrupper for børn med skilte forældre samt børnegruppeuddannelse for fagprofessionelle. Rikke er en del af Par- og Skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling i København.

”Jeg arbejder grundlæggende for at understøtte tryghed og forståelse i de betydningsfulde relationer, der er afgørende for vores udvikling og trivsel. Jeg tror på, at vi som mennesker altid har gode grunde til at handle, som vi gør, og at vores handlegrunde må forstås i konteksten af vores livserfaringer og udviklingssammenhænge. Jeg tror samtidig, at de selvbeskyttelsesstrategier, vi udvikler som svar på livets udfordringer, af og til kan fjerne os fra den kontakt og tilknytning, vi længes imod. I mit samarbejde med par og familier ønsker jeg at skabe et trygt og omsorgsfuldt rum, hvorfra det kan blive muligt sammen at kigge på, hvilke mønstre vi kan blive fanget i, og undersøge, hvad der nogle gange kan blokere for, at vi opnår den relation, vi ønsker.”

 

Elli Kappelgaard


Elli Kappelgaard har siden 2022 været psykolog hos Center for Familieudvikling. Førhen har Elli igennem en årrække arbejdet som klinisk psykolog og foredragsholder, og hun har solid erfaring med at tale med unge og voksne, der er ramt af stress og udbrændthed, angst, depression og kriser – f.eks. identitetskriser, kulturelle udfordringer i forbindelse med bl.a. udstationeringer eller eksistentielle kriser relateret til sygdom og livsændringer. Elli har beskæftiget sig en del med temaer som vrede, skam, sorg, lavt selvværd, perfektionisme og pårørendeproblematikker. Desuden har Elli særligt dygtiggjort sig på det kliniske religionspsykologiske felt. Elli tilbyder samtaleforløb og supervision på dansk og engelsk, og hun har stor undervisningserfaring. Hun er en del af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi hos Center for Familieudvikling i København.

”Det er vigtigt for mig at møde mennesker med åbenhed, respekt og en nysgerrighed på det, der er vigtigt for den, jeg taler med. Jeg er altid på udkig efter sprækker af håb og anvender gerne metaforer, litteratur, billeder, eller hvad der giver mening for den enkelte. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi som mennesker både kan opleve meningstab og meningsfylde, når vi får det svært. Min erfaring er, at nogle oplever at kunne trække på deres værdier, livssyn og evt. tro/spiritualitet i krisetider, mens andre oplever, at det tværtimod kan øge byrden eller være en del af problemet. For rigtig mange er det en blanding af de to. Det vil jeg gerne gå på opdagelse i sammen med det enkelte menneske, hvis det ønskes. Jeg arbejder ud fra en bred terapeutisk og ressourcefokuseret tilgang og trækker på systemiske og narrative, kognitive og eksistentielle metoder og tilgange alt efter, hvad der giver mening for den enkelte klient.”

Sinne Pedersen

Sinne Pedersen er autoriseret psykolog og har over 15 års erfaring i at styrke børns trivsel gennem familierådgivning, vejledning og terapi. På Center for Familieudvikling arbejder Sinne terapeutisk med både den skilte familie og med par, og hun afholder børnegrupper for børn med skilte forældre. Desuden har Sinne mange års erfaring som underviser for både forældre og fagfolk. Sinne varetager kurser for forældre i samarbejdet efter en skilsmisse, og hun uddanner fagfolk i at være børnegruppeledere og i at arbejde med den skilte familie. Sinne er en del af Par- og Skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling i København.

”I mit arbejde bliver jeg dagligt mindet om, at når vi som voksne vover at forandre noget hos os selv, skaber det mulighed for, at de vigtige personer i vores liv – f.eks. ægtefælle, eks-partner og børn – også får en ny mulighed for at skabe forandring. Det er med andre ord et godt sted at starte, at vi arbejder med vores egen andel først, hvis vi ønsker at skabe forandring i relationen til vores børn eller (eks)partner. I terapilokalet er jeg særligt optaget af at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du/I føler jer forstået og mødt med anerkendelse og omsorg. Herfra kan det blive muligt at se på, hvad der stiller sig i vejen for, at I opnår det, I længes efter i de vigtige relationer. I terapien arbejder jeg med metoderne EFT (Emotionsfokuseret terapi) og IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy), ligesom jeg trækker på systemisk teori og neuro-affektiv udviklingsforståelse.”

Mathias Rolskov Jakobsen

Mathias Rolskov Jakobsen er psykolog hos Center for Familieudvikling og arbejder både med emotions-fokuseret parterapi, med terapi for skilte forældre samt med sammenbragte familier. Desuden underviser han på centerets uddannelser for fagfolk med fokus på arbejdet med både par og skilte familier. Mathias blev i 2016 uddannet psykolog fra Københavns Universitet, hvor han også har forsket i udviklingspsykologi og undervist i videnskabsteori. Inden sin ansættelse på Center for Familieudvikling i 2021 har han arbejdet i den kommunale familiebehandling samt på en privatpsykiatrisk klinik. Udover sin uddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi (EFT) trækker Mathias i sit arbejde på tredjebølge-terapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Mathias er en del af Afdelingen for Par- og Skilsmisseterapi hos Center for Familieudvikling i København.

”I mit terapeutiske arbejde er mit udgangspunkt altid en grundlæggende respekt for og empati med de mennesker, jeg arbejder med. Det er vigtigt for mig, at mine klienter føler sig set, hørt og forstået. Fra starten af terapien gør jeg mig umage med, at vi sammen forholdsvist hurtigt finder frem til de centrale problematikker i relationen og fokuserer arbejdet dér. Igennem hele forløbet sørger jeg for at tjekke ind med mine klienter for at sikre mig, at dét der foregår i sessionen opleves meningsfuldt og vigtigt.”

Stephanie Schönhoff

Stephanie Schönhoff er autoriseret psykolog og uddannet parterapeut indenfor metoden EFT (emotionsfokuseret terapi). Hun har mange års erfaring som psykolog med terapi og undervisning som omdrejningspunkt, og hun blev ansat på Center for Familieudvikling i 2020. Stephanie har en stor del af sit arbejdsliv hjulpet familier, unge, voksne og par igennem store livskriser – særligt i forbindelse med tab, sygdom og udfordringer i parforholdet. 

Som terapeut er Stephanie optaget af de relationelle og eksistentielle udfordringer, vi som mennesker kan møde igennem livet. I mødet med det enkelte menneske, såvel som i mødet med par, bidrager hun til at kunne skabe meningsfulde forandringer ved at styrke følelsesmæssige forbindelser indadtil og relationelt. Stephanie har igennem de senere år specialiseret sig i parforholdets dynamikker og betydningen af disse for oplevelsen af mening, tryghed og trivsel i hverdagen. Derudover har Stephanie specialiseret sig i sorg og traumer samt det at være pårørende til én med kronisk eller livstruende sygdom. Hun beskæftiger sig i dag primært med parterapi, tvivlsrådgivning og undervisning af både par og fagprofessionelle. Stephanie er en del af Par- og Skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling i København.

”I det terapeutiske møde er jeg optaget af at skabe et trygt, indsigtsfuldt og tillidsvækkende rum, hvor der er plads til at gå på opdagelse i det, som du/I ønsker min hjælp til. Min tilgang er empatisk, ikke-dømmende og respektfuld, og det er vigtigt for mig, at alle føler sig hørt og forstået. Jeg bidrager med at få øje på og give indsigt i de mønstre, vi kan havne i med os selv og relationelt. Det ligger mig meget på sinde at hjælpe den enkelte til at opnå en større kontakt indadtil og kunne træde mere tydeligt og kærligt frem overfor sig selv og i relationen. Det er min erfaring, at når vi får en bedre forståelse og indsigt i os selv og vores partner i det terapeutiske rum, øges trygheden og trivslen i relationen.”

Heidi Sophia Kyhl

Heidi Sophia Kyhl er psykiater og har mange års erfaring indenfor psykiatrien og psykoterapien. Hun er uddannet indenfor kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og desuden emotionsfokuseret parterapi (EFT). I sit arbejde tilbyder Heidi både individuelle samtaler, gruppeterapi samt samtaler med par og pårørende. Hun har tidligere været ansat som overlæge på Rigshospitalet og har også arbejdet på bl.a. Psykiatrisk Center Glostrup. Ved siden af sit arbejde i psykiatrien er hun internationalt ansvarlig for en nødhjælpsorganisation. Hos Center for Familieudvikling er Heidi en del af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi i København.

”Jeg har erfaring med udredning, diagnostik og behandling indenfor psykiatrien. Jeg har arbejdet bredt indenfor mange områder af psykiatrien, og jeg har en særlig interesse for stress-relaterede tilstande, angst og depression. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i såvel den psykiske som eksistentielle del af lidelsen afhængigt af klientens behov, og derfra samarbejder jeg med den enkelte om at komme ind i en god udvikling. På den måde kommer behandlingen – også selv om den er kortvarig – til at række ud i fremtiden og giver den enkelte mulighed for at leve et mere autentisk og rigt liv med andre. Jeg prioriterer at samarbejde med andre faggrupper for at få den bedste kvalitet i behandlingen.

Gennem en årrække har jeg desuden været ansvarlig for en international nødhjælpsorganisation, og jeg har bl.a. besøgt flere lande i Afrika, Sydamerika og Asien. Jeg har derfor en særlig viden om tværkulturelt og tværreligiøst samarbejde såvel som erfaring med de udfordringer, der kan opstå, når man arbejder i forskellige kulturer. Derfor er jeg også optaget af at tilbyde støtte og hjælp til familier og enkeltpersoner, som oplever udfordringer ved at leve og arbejde i en international sammenhæng.”

Emilie Frijs Due

Emilie Frijs Due er autoriseret psykolog og har været tilknyttet Center for Familieudvikling siden 2015. Emilie har flere års terapeutisk erfaring med individuelle samtaleforløb og som terapeut i gruppebehandling for mennesker med depression eller angst. Hun arbejder desuden med parterapi med afsæt i metoden EFT (emotionsfokuseret terapi). Emilie er tilknyttet centerets kompetenceenhed for udstationerede, hvor hun er ansvarlig for samtaler og gruppeforløb for børn og unge, der har været udstationeret i udlandet med deres familie. Derudover er hun medforfatter til børnebogen ”GO! – min ultimative guidebog før, under og efter vores ophold i udlandet”. Emilie er en del af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi hos Center for Familieudvikling i København.

“Jeg lægger vægt på at skabe et trygt rum, hvor den enkelte oplever sig mødt som det hele, unikke menneske, det er. Som terapeut – og som menneske – brænder jeg for, at alle mennesker føler, at de hører til i verden, og jeg gør mig umage for, at dette skinner igennem i terapien. Jeg tager afsæt i den kognitive metode, hvor jeg især lægger vægt på arbejdet med den enkeltes værdier, oplevelse af mening samt selvomsorg midt i det svære. I parterapien og i samtaler, hvor det relationelle er i fokus, arbejder jeg primært ud fra en emotionsfokuseret ramme. I arbejdet med udstationerede familier er jeg særligt optaget af de udfordringer og ressourcer den enkelte og familien møder før, under og efter udstationeringen. I mine samtaler med børn og unge har jeg specielt fokus på at udforske, hvordan den enkeltes historie og oplevelser fra andre steder i verden kan forenes efter hjemkomsten til Danmark.”

Jørgen Due Madsen

Jørgen Due Madsen er overlæge, speciallæge i psykiatri og specialist i psykoterapi og supervision. Han har på frivillig basis været med til opbygningen af Center for Familieudvikling fra starten af i 2004, og siden 2009 har han været ansat med henblik på faglig opbygning af Center for Psykiatri og Eksistens, som i dag er en afdeling under Center for Familieudvikling.

Jørgen har en omfattende psykiatrisk og psykoterapeutisk uddannelse og erfaring i psykodynamisk og kognitiv terapi både individuelt og i gruppe, ligesom han har langvarig erfaring med eksistentiel terapi og familiebehandling. Han har udgivet artikler og bøger om psykiatriske og eksistentielle spørgsmål, og sammen med sin hustru, Annette Due Madsen, har han i snart 25 år skrevet hver fredag i Kristeligt Dagblads brevkasse ”Spørg om Livet”. Jørgen er en del af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi hos Center for Familieudvikling i København.

“Jeg har mere end 35 års erfaring med psykiatrisk behandling. I alle årene har jeg været optaget af at lytte til, respektere og finde veje og hjælp til mennesker, som er ramt af livsomstændigheder eller forskellige slags traumer, og som mærker angstens mange afskygninger eller depressionens mørke. Det er vigtigt for mig at give rum til spørgsmål, tanker og følelser, som måske ikke har kunnet få udtryk så mange andre steder, herunder de eksistentielle spørgsmål om tro og mening, livet og døden.

Jeg har tidligere været overlæge i Hillerød og på Ballerup Psykiatrisk Center. Størst indtryk og inspiration fik jeg ved fem års ansættelse på det diakonale psykoterapisygehus Modum-Bad i Norge, hvor familieperspektivet var prioriteret i behandlingen. Det var også her, jeg fik indblik i og interesse for at arbejde med tryghed og trivsel for mennesker, som var udstationerede i udlandet, uanset om de var alene eller sammen med familien. I den sammenhæng har jeg været afsted på faglige rejser til flere lande i Afrika og Asien, og jeg har talt med et stort antal mennesker både før, under og efter en udstationering.”

Else Marie Schmidt Andersen

Else Marie Schmidt Andersen er autoriseret psykolog og uddannet parterapeut indenfor EFT (emotions-fokuseret terapi), og hun har været ansat på Center for Familieudvikling siden 2014. Else Marie har mange års erfaring med det relationelle arbejde i en terapeutisk kontekst og har gennem årene haft et særligt fokus på arbejdet med par, skilte og sammenbragte familier. I sit terapeutiske arbejde hjælper Else Marie sine klienter med at få øje på egne fastlåste mønstre og med at kunne træde frem i relationen til sig selv og andre på sundere måder, der skaber større trivsel. Else Marie har gennem hele sin ansættelse på Center for Familieudvikling været en fast underviser på flere af centerets faguddannelser, bl.a. Børnegruppe-uddannelsen og ’Redskaber til arbejdet med højkonflikte skilsmisser’. Hun er desuden medforfatter til udgivelserne ’Albert er skilt’ og ’Min skilte familie’. Else Marie er en del af Par- og Skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling i København.

”I mit terapeutiske arbejde er jeg optaget af at skabe et trygt, ærligt og ligeværdigt rum, hvor vi sammen kan udforske det, som du/I ønsker min hjælp til. Det ligger mig meget på sinde at møde mine klienter i øjenhøjde og med en oprigtig åbenhed og nysgerrighed på præcis jeres oplevelse af de udfordringer, I står i. Jeg er i terapien særligt fokuseret på at forstå og udfolde de mønstre, vi mennesker kan blive fanget i – både med os selv og i relationen til hinanden – som et afsæt for at skabe større fleksibilitet i stedet for fastlåshed. Dette bl.a. ved at støtte mine klienter til at turde mærke og acceptere de følelser, der kommer frem i terapirummet her-og-nu, så nye relationelle erfaringer kan opstå.” 

Maria Techow

Maria Techow har en specialistuddannelse i klinisk psykologi, er leder af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi og har været tilknyttet Center for Familieudvikling siden 2010. Hun har en lang erfaring med kognitiv adfærdsterapi, både individuelt og i grupper, til mennesker med angst, OCD, depression og livskriser. Maria arbejder også med skematerapi og eksistentiel terapi. Førhen har Maria arbejdet som psykolog på Psykiatrisk Center Ballerup og har derudover mange års erfaring som foredragsholder.

“Jeg har mange års terapierfaring, særligt med behandling af angst, depression, OCD og livskriser, og jeg har et særligt blik for, hvordan hele familien påvirkes, når én i familien rammes af noget svært. Ikke to mennesker er ens, og jeg er optaget af at møde den enkelte og sammen med den enkelte at forstå såvel livshistorie som de relationer og de værdier, den enkelte bygger sit liv på og sammen med. Jeg har en særlig opmærksomhed på styrker og ressourcer i familien og hos den enkelte og ønsker at få dem i spil i mødet med det svære i livet. I terapien hos mig er nærvær, værdighed og respekt grundelementer.

Gennem mange år har jeg fulgt udstationerede familier før, under og efter deres ophold i udlandet, og jeg har derfor et særligt kendskab til både de styrker og de udfordringer den enkelte, en familie, et parforhold og børnene får med sig i kølvandet på en udstationering. Jeg arbejder for både på organisationsplan, samfundsplan og for den enkelte at skabe trivsel før, under og efter udstationering.”